Шановні акціонери ПрАТ «Харківенергозбут»!

01.10.2021

  Повідомляємо, що 28.04.2021 річними Загальними зборами акціонерів було затверджено загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2019 рік у розмірі    –    15 647,817 тис. грн.

   Також було встановлено, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

  30.09.2021 Товариством було перераховано на грошовий рахунок ПАТ «Національний депозитарій України» грошові кошти у розмірі 4 756,703 тис. грн. та сплачено усі необхідні податки.

   У зв’язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-2019 Загальні збори акціонерів Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності 2019 року у 2020 році не проводилися, рішення про нарахування та сплату дивідендів у 2020 році не приймалися.

   Постановою Кабінету Міністрів України від 24.04.2020 № 328 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави» (далі - Постанова) затверджено базовий норматив відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави у розмірі 50 відсотків.

   Відповідно зазначеної вище Постанови Товариством до 1 липня 2020 року було сплачено частину чистого прибутку до державного бюджету у розмірі 10 171,246 тис. грн.