Договори

Відповідно до Правил постачання природного газу підставою для постачання природного газу споживачу є:

 • наявність у споживача, об’єкт якого підключений до газорозподільної системи, договору розподілу природного газу, укладеного в установленому порядку між споживачем та Оператором ГРМ, та присвоєння споживачу Оператором ГРМ персонального ЕІС-коду як суб’єкту ринку природного газу;
 • наявність у споживача, об’єкт якого підключений до газотранспортної системи, договору транспортування природного газу, укладеного в установленому порядку між споживачем та Оператором ГТС, та присвоєння споживачу Оператором ГТС персонального ЕІС-коду як суб’єкту ринку природного газу;
 • наявність у споживача укладеного з постачальником договору постачання природного газу та дотримання його умов;
 • включення споживача до Реєстру споживачів постачальника у відповідному розрахунковому періоді;
 • відсутність простроченої заборгованості споживача за поставлений природний газ перед діючим постачальником (за його наявності), що має підтверджуватися письмовою довідкою діючого постачальника або складеним з ним актом звірки взаєморозрахунків.
 • дозвіл діючого постачальника на перехід споживача до нового постачальника.

Постачання природного газу споживачу здійснюється за договором постачання природного газу, за яким постачальник зобов'язаний поставити споживачу природний газ у необхідних для споживача об’ємах (обсягах), а споживач зобов'язаний своєчасно оплачувати постачальнику вартість природного газу у розмірі, строки та порядку, що визначені договором. (в розробці)

Перелік документів,

що надаються для укладення Договору постачання природного газу

1. Заява згідно типової форми (гіперпосилання), яка заповнена та   підписана керівником чи уповноваженою особою;

2. Належним чином завірену копію заяви-приєднання до договору розподілу чи транспортування природного газу;

3. Належним чином завірену копію останньої редакції Статуту або установчого договору;

4. Належним чином завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію (за наявності);

5. Належним чином завірену копію  витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань, у редакції останніх змін, які є чинними на день подання заяви про укладання договору;

6. Належним чином завірену копію свідоцтва платника податку на прибуток на загальних умовах  (за наявності);

7. Належним чином завірену копію свідоцтва платника ПДВ або  єдиного податку;

8. Належним чином завірену копію  або оригінал документу, що підтверджує статус та термін дії повноваження посадової особи  та право одноособово підписувати господарські договори (протокол, наказ про призначення керівника, або їх витяги тощо) ;

9. В разі, якщо договір підписуються уповноваженою особою  - належним чином завірену копію  або оригінал довіреності  на уповноважену особу, яка має право підписувати договір та інші документи, які оформлюються  під час виконання умов договору на постачання газу;

10. В разі якщо договір,  що укладається, підпадає під дію норм чинного законодавства про значні правочини ( ЗУ «Про акціонерні товариства», ЗУ «Про товариства з обмеженою відповідальністю) -  належним чином завірену копію рішення відповідного органу товариства (Наглядової ради, та/або Загальних зборів) про надання згоди на вчинення цього значного правочину;

11. Копію паспортних даних особи, яка підписує договір (1,2,3, та сторінки із  зазначенням останнього місця реєстрації) ;

12. Належним чином завірену копію документа, яким визначено право власності чи користування на об'єкт споживача;

13. Акт звірки розрахунків із попереднім постачальником природного газу, який підтверджує відсутність заборгованості споживача за використаний природний газ,  або довідку - дозвіл діючого постачальника  в довільній формі на перехід споживача до нового постачальника.

Для укладання  договору  постачання природного газу з нашим Товариством Споживач заповнює, підписую та направляє на електронну адресу Товариства,  лист-заяву  на укладання договору постачання природного газу (скачати ТУТ)  разом із необхідними документами.

Після отримання заяви на укладання та опрацювання отриманих від Споживача документів  представники Товариства  зв’язуються із Споживачем або з метою надання чи уточнення даних, або з метою підписання договору,  та надають Споживачеві заповнені примирники договору (зазначені обсяги,  розрахункові дані, адреси, контакти тощо) для підписання. Споживач перевіряє правильність заповнення своїх даних, в разі відсутності зауважень – підписує власноруч 2 примірника договору та разом із пакетом документів відповідно до переліку зазначеного у Заяві передає у зручний для нього  спосіб представнику Товариства.

Представник Товариства, відповідальний за укладання договору, забезпечує підписання і оформлення договору з боку Товариства, надає номер договору і дату (споживач може надати свій номер договору), та один екземпляр договору повертає споживачу.

Всі зміни до укладених договорів (в тому числі і визначення ціни на відповідний період постачання газу) оформлюються додатковими угодами. Порядок роботи з додатковими угодами (отримання, узгодження, підписання тощо) відповідає порядку роботи з договорами.

Постачання природного газу побутовому споживачу здійснюється на підставі договору, що укладається між ним та постачальником на умовах типового договору постачання природного газу побутовим споживачам, затвердженого Регулятором (Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг),  які є однаковими для всіх побутових споживачів України.

 • Договір постачання природного газу побутовим споживачам укладається з урахуванням статей 633634641 та 642 Цивільного кодексу України шляхом заявочного приєднання побутового споживача до умов договору постачання природного газу побутовим споживачам за згодою постачальника відповідно до умов Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2500 ( далі- Типовий договір). З умовами типового договору можна ознайомитись тут:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1386-15#Text (гіперпосилання) або скачати ТУТ
 • Для забезпечення приєднання побутового споживача до умов договору постачання природного газу побутовий споживач має надати ПрАТ «Харківенергозбут»  заяву-приєднання до умов договору постачання природного газу побутовим споживачам, в якій зазначити свій персональний EIC-код, визначити спосіб оплати, та очікувані об'єми (обсяги) споживання природного газу на період дії договору, підписану побутовим споживачем або уповноваженою ним особою. Форма заяви-приєднання наведена тут: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1386-15#Text (гіперпосилання) або скачати ТУТ

Разом із заявою-приєднанням до умов договору постачання природного газу побутовим споживачам пред'являють оригінали таких документів:

 • документи, якими визначено право власності чи користування на об'єкт (приміщення);
 • документ, що посвідчує особу споживача (для громадян України - паспорт громадянина України, у тому числі ID-карта, або тимчасове посвідчення громадянина України; для іноземців та осіб без громадянства - національний паспорт або документ, що його замінює), а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті, - серія та номер паспорта);
 • належним чином оформлена довіреність на представника побутового споживача, уповноваженого представляти його інтереси під час процедури укладання договору на постачання природного газу (за необхідності);
 • документ, яким власник (співвласник) об’єкта уповноважує Споживача на укладання Договору - надається у разі, якщо об’єкт Споживача перебуває у власності (користуванні) кількох осіб;
 • останній рахунок за розподіл (доставку) газу чикопію заяви-приєднання до договору на розподіл природного газу.

Вище зазначені документи подаються споживачем до ПрАТ «Харківенергозбут» у будь-який зручний спосіб: у вигляді електронних документів із обов’язковою ідентифікацією та автентифікацією споживача відповідно до законодавства про електронний документообіг та використання електронних документів на електронну пошту ПрАТ «Харківенергозбут», або у паперовому вигляді до розрахункових центрів, адресі яких зазначені  у розділі  Точки контакту.

Якщо подані побутовим споживачем разом  із заявою-приєднанням до договору постачання природного газу інформація  та документи потребують уточнення, постачальник протягом п'яти робочих днів з дня реєстрації заяви-приєднання до договору постачання природного газу надсилає споживачу письмовий запит щодо уточнення інформації (у тому числі документів).

Якщо протягом п’ятнадцяти днів з дня реєстрації заяви-приєднання до договору постачання природного газу побутовий споживач не надав уточнену інформацію (у тому числі документи), подана заява-приєднання анулюється.

У випадку зміни персоніфікованих даних побутовий споживач звертається до постачальника природного газу, з яким укладено договір постачання, із заявою про внесення змін до персоніфікованих даних. Якщо подані до заяви про внесення змін до персоніфікованих даних споживача дані потребують уточнення, постачальник протягом п'яти робочих днів з дня реєстрації заяви надсилає споживачу письмовий запит щодо уточнення даних. За відсутності зауважень або після їх усунення постачальник протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви повідомляє споживача про коригування персоніфікованих даних

 

За однією поштовою адресою укладається один договір постачання природного газу.

У разі коли об’єкт побутового споживача перебуває у власності (користуванні) кількох осіб, укладається один договір з одним із співвласників (користувачів) за умови письмової згоди всіх інших співвласників (користувачів), про що робиться відмітка в заяві-приєднанні.

На письмову вимогу побутового споживача постачальник зобов’язаний протягом десяти робочих днів з дати отримання такого письмового звернення безкоштовно надати побутовому споживачу підписану уповноваженою особою постачальника письмову форму договору постачання природного газу побутовим споживачам.

Якщо відбулась зміна власності на об’єкт постачання природного газу, приєднаний до газорозподільних систем Оператора ГРМ, новий власник повинен самостійно звернутися до постачальника з відповідною заявою-приєднанням до договору постачання природного газу.

 

Якщо побутовий споживач бажає змінити умови постачання за договором постачання природного газу шляхом обрання іншої комерційної пропозиції постачальника, він повинен подати нову заяву-приєднання або зафіксувати свою згоду на зміну таких умов через особистий кабінет споживача, веб-сайті постачальника, кол-центр, мобільний додаток (в розробці) або в запропонований постачальником спосіб, який передбачає ідентифікацію споживача відповідно до законодавства про електронний документообіг та використання електронних документів.

При цьому повторне подання документів, передбачених пунктом 11 розділу ІІ Правил постачання природного газу, не вимагається (крім випадків, коли ці документи зазнали змін з часу надання першої заяви-приєднання).

На вимогу споживача постачальник зобов'язаний надати дані, які підтверджують згоду споживача на обрання іншої комерційної пропозиції, протягом п'ятнадцяти днів з дня отримання запиту.

Постачальник зобов'язаний повідомити споживача про дату, з якої здійснено перехід на іншу комерційну пропозицію, протягом трьох робочих днів з дати такого переходу.

У випадку відмови в наданні іншої комерційної пропозиції споживачу постачальник зобов'язаний письмово повідомити про це споживача протягом десяти робочих днів з дня фіксації його згоди про перехід на іншу комерційну пропозицію.

Спосіб повідомлення споживача повинен відповідати способу в який споживач повідомив постачальника про намір обрання іншої комерційної пропозиції постачальника